صدای کودکان

موضوع توانایی‌ست!

این کتاب با مشارکت کودکان و برای کودکان تهیه شده است تا پیمان‌نامه‌ی حقوق افراد توان‌خواه را معرفی کند. در این کتاب توضیح می‌دهیم که این کنوانسیون چرا به‌وجود آمد و چگونه می‌تواند به احقاق حقوق افراد توان‌خواه کمک کند.

دستیابی به آموزش

نویسندگان مقاله‌ی حاضر بر این باور هستند که به منظور تامینِ جامع و کامل نیازهای دانش‌آموزان پناهنده، درک عمیق‌تری از تجربه‌ی تحصیلی آن‌ها به عنوان “یک پناهنده”‌ پیش از ورود به کشور جدید ضروری است. بر همین اساس آنها با نوجوانان پناهنده مصاحبه کرده و تجربیات‌شان را به اشتراک گذاشته‌اند.

اقتصاد سیاسیِ آسیب‌های روانی کودکان

مفاهیم جنسیتی، نژادی و طبقاتی از دست دادن خانه -چنان که در این تحقیق بیان شده است- نشان می‌دهد که در شرایط تحریم‌های اقتصادی، جنبش های‌ محدود شده، قانونی شدن بوروکراسی‌های نظامی و مراقبت نظامی فعال از مرزها، کودکان بیش از پیش به حاشیه رانده می شوند.

جنایات ناگفته - روایت‌های کودکان اهل سوریه

با شدت گرفتن آتش جنگ داخلی سوریه، هزاران کودک در حملات وحشیانه جان خود را از دست داده‌اند، بسیاری دیگر زخمی و یا دچار ضربه روحی شده‌اند یا مجبور به فرار از خانه هایشان گشته‌اند. کشتار دختران و پسران، نقص عضو و شکنجه آنها هنوز ادامه دارد.