متن پی دی اف

وضعیت پدران ِجهانزورگویی در نوجوانان بر مبنای گرایش جنسیروزهای فاجعهکتاب راهنما برای بزرگسالان: محافظت از کودکان در برابر سوءاستفاده‌های جنسی در اینترنتمباحث انتقادی در زمینه‌ی حقوق کودکانسه انتخابپیمان‌نامه‌ی حقوق افراد توان‌خواه، ۲۰۰۶موضوع توانایی‌ست!پیمان‌نامه‌ی حقوق کودکچه کسی باید تصمیم بگیرد؟چه می‌شد اگر ... زمین گرد نبود؟خانواده‌های تحت پوششِ سیستم‌های خدمات رفاهی و سازمان رفاه کودکاناساس‌نامه‌ی گروه ماکار اجباری کودکان در خانه: بردگی مدرنپسرها گریه نمی‌کنند!دستیابی به آموزشکنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوری برای محو بدترين اشکال کار کودک، ١٩٩٩قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، ١٣٨١قانون تامين زنان و کودکان بی سرپرست، ١٣٧١سازمان بهداشت جهانی - گزارشی از بدرفتاری با کودک و ارتباط آن با مصرف الکلسردرگمیِ جنسیتیایجاد محیطی بهینه در خانه برای کودکانِ اوتیسمسفر دریایی به سرزمینی جدیدسهم و نقشِ آموزش زبان مادری در اوایل دوران کودکیهزینه‌ها‌ی اقتصادیِ کوتاهی در آموزش دخترانحمایت از کودکان کم‌توان در برابر خشونت در پروژه‌های توانبخشیِ جامعه‌محورمخاطرات، انعطاف‌‌پذیری و توانایی کنار آمدن کودکان درشرایط حاد - بخش دوممخاطرات، انعطاف‌‌پذیری و توانایی کنار آمدن کودکان درشرایط حاد - بخش اولآموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانانطبقه‌بندی‌ها و تعابیر ‌اجتماعی کودکان از حس تعلقاقتصاد سیاسیِ آسیب‌های روانی کودکاننخستین قدم‌ها: راهنمایی برای آموزش حقوق بشربررسی‌ نقش عوامل فرهنگی‌ در افشاگری سوء استفاده‌ی جنسی‌ از کودک - بخش دومآموزش جنسی برای جوانان دچار چالش های فیزیکی، هیجانی و ذهنیبررسی‌ نقش عوامل فرهنگی‌ در افشاگری سوء استفاده‌ی جنسی‌ از کودک - بخش اولاگر جنسیت شخصیت‌های یک داستان شناخته شده را جابه جا کنید چه می شود؟جنایات ناگفته - روایت‌های کودکان اهل سوریهسه موضوع اصلی در تفسیر غربی از دوران کودکی