کودکان پناه‌جو، پناهنده، مهاجر

سه انتخاب

این فعالیت، تمرینی‌ست از کتاب راهنمای کُمپَس، آموزش حقوق بشر همراه با نوجوانان و جوانان که برای کمک به افراد به منظور درک چیستیِ مفهومِ گریختن ناگهانی از خانه و کاشانه طراحی شده است.

دستیابی به آموزش

نویسندگان مقاله‌ی حاضر بر این باور هستند که به منظور تامینِ جامع و کامل نیازهای دانش‌آموزان پناهنده، درک عمیق‌تری از تجربه‌ی تحصیلی آن‌ها به عنوان “یک پناهنده”‌ پیش از ورود به کشور جدید ضروری است. بر همین اساس آنها با نوجوانان پناهنده مصاحبه کرده و تجربیات‌شان را به اشتراک گذاشته‌اند.