متن پی دی اف

وضعیت پدران ِجهانزورگویی در نوجوانان بر مبنای گرایش جنسیروزهای فاجعهکتاب راهنما برای بزرگسالان: محافظت از کودکان در برابر سوءاستفاده‌های جنسی در اینترنتمباحث انتقادی در زمینه‌ی حقوق کودکانسه انتخابپیمان‌نامه‌ی حقوق افراد توان‌خواه، ۲۰۰۶موضوع توانایی‌ست!پیمان‌نامه‌ی حقوق کودکخانواده‌های تحت پوششِ سیستم‌های خدمات رفاهی و سازمان رفاه کودکانکار اجباری کودکان در خانه: بردگی مدرندستیابی به آموزشکنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوری برای محو بدترين اشکال کار کودک، ١٩٩٩قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، ١٣٨١قانون تامين زنان و کودکان بی سرپرست، ١٣٧١سازمان بهداشت جهانی - گزارشی از بدرفتاری با کودک و ارتباط آن با مصرف الکلسردرگمیِ جنسیتیایجاد محیطی بهینه در خانه برای کودکانِ اوتیسمسهم و نقشِ آموزش زبان مادری در اوایل دوران کودکیهزینه‌ها‌ی اقتصادیِ کوتاهی در آموزش دخترانحمایت از کودکان کم‌توان در برابر خشونت در پروژه‌های توانبخشیِ جامعه‌محورمخاطرات، انعطاف‌‌پذیری و توانایی کنار آمدن کودکان درشرایط حاد - بخش دوممخاطرات، انعطاف‌‌پذیری و توانایی کنار آمدن کودکان درشرایط حاد - بخش اولآموزش مسائل جنسی به کودکان و نوجوانانطبقه‌بندی‌ها و تعابیر ‌اجتماعی کودکان از حس تعلقاقتصاد سیاسیِ آسیب‌های روانی کودکاننخستین قدم‌ها: راهنمایی برای آموزش حقوق بشربررسی‌ نقش عوامل فرهنگی‌ در افشاگری سوء استفاده‌ی جنسی‌ از کودک - بخش دومآموزش جنسی برای جوانان دچار چالش های فیزیکی، هیجانی و ذهنیبررسی‌ نقش عوامل فرهنگی‌ در افشاگری سوء استفاده‌ی جنسی‌ از کودک - بخش اولجنایات ناگفته - روایت‌های کودکان اهل سوریهسه موضوع اصلی در تفسیر غربی از دوران کودکی