بعضی وقت‌ها شما یک کرم ابریشم هستید

یکی از راه‌های داشتن دنیایی بهتر، آموزش صحیح کودکان بر مبنای حقوق بشر است. آموزشی که آنها را نسبت به حقوق دیگران و لزوم رعایت آن آگاه کند تا به مرور زمان یاد بگیرند که به عنوان افراد یک جامعه، تنها صاحب حق نیستند بلکه برای داشتن جامعه‌ای برابر، هر فرد نسبت به دیگران مسوولیت‌هایی نیز دارد. بر همین اساس، انیمیشن کوتاه "بعضی وقت‌ها شما یک کرم ابریشم هستید" سعی دارد تا با زبانی ساده، همزیستی همراه با دوستی و درک متقابل را به کودکان بیاموزد. با فرزندانتان به تماشای آن بنشینید.