آموزش پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک به کودکان

این ویدئو که به سفارش و ترجمه‌ی سایت حق کودکی دوبله شده است سعی دارد تا با طرح برخی از مهم‌ترین حقوق مندرج در پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک، کودکان را با مفهوم حقوق و مسوولیت‌ آشنا کند.

پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک با ۵۴ ماده، در آبان ۱۳۶۸، توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در اسفند ۱۳۷۲ نیز توسط مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد. آموزش این پیمان‌نامه به همه‌ی بزرگسالان و همچنین کودکان، می‌تواند گامی مثبت در جهت ارتقاء جایگاه کودکان و بهبود شرایط آنها باشد.