دوازدهم ژوئن، روز جهانی مبارزه با کار کودکان

12

 

طرح  و تهیه: گروه هنری آترین

سفارش: سایت حق کودکی

با سپاس از گروه طراحی سبک