تمام کودکان را به حساب بیاوریم!

در سراسر دنیا، حدود 230 میلیون کودک زیر پنج سال نادیده گرفته می‌شوند زیرا تولد آنها ثبت نشده است. ثبت تولد، حق هر کودک است و تمامی کودکان در هر جای دنیا باید در سرشماری به حساب آورده شوند.