گزارش سرکوب نوجوانان در ایران

امین معرفت (معروفی)، 16 ساله ، 30 شهریور 1401 در اشنویه با شلیک نیروهای سرکوبگر کشته شد.