گزارش سرکوب نوجوانان در ایران

ذکریا خیال ۱۶ساله اهل پیرانشهر که در روز ۲۹شهریور ۱۴۰۱ به‌دست نیروهای سرکوبگر کشته شد.