به افزایش تعداد کودکان بی‌سرپرست کمک نکنید!

از هشت میلیون کودکی که در سراسر جهان در مراکز مربوط به کودکان بی‌سرپرست زندگی می‌کنند، بیش از هشتاد درصد آنها بی‌سرپرست نیستند. حمایت مالی از چنین مراکزی، کودکان بیشتری را در معرض خطر قرار می‌دهد در حالی که به جای کمک‌های خیریه‌ای به بهزیستی، می‌توان از پروژه‌های حمایت از خانواده‌ و مراقبت‌های خانواده محور مانند درآمدزایی و برنامه‌های خدمات اجتماعی حمایت کرد.

ترجمه و سفارش: سایت حق کودکی
صدا گذاری: سامان جعفری

منبع: thinkchildsafe.org