گزارش سرکوب نوجوانان در ایران

اسامی نوجوانانی که در جریان اعتراضات در زاهدان، توسط نیروهای سرکوبگر کشته شده‌اند. تصویر یا اطلاعات دقیقتر در دسترس نیست.

جواد پوشه فرزند احمد ۱۲ ساله

محمدعلی گمشادزهی فرزند عبدالحمید ۱۸ ساله

محمود براهویی فرزند موسی ۱۸ ساله

سامی هاشمزهی فرزند نبی ۱۶ ساله

محمداقبال نائب‌زهی(شهنوازی) فرزند نیازمحمد(فاقد شناسنامه/۱۶ ساله)

جابر شیروزهی ۱۲ ساله (فرزند احمد)

موسی دویراء ۱۸ ساله (فرزند عبدالقیس)

میرشکار (نام نامشخص) ۲ ساله

موسی آنشینی ۱۸ ساله (فرزند عزیز)

عزیزالله کبدانی ۱۴ ساله (فرزند حبیب الله)

محمد رخشانی ۱۲ ساله (فرزند عبدالقادر)