گزارش سرکوب نوجوانان در ایران

سدیس کشانی، 14 ساله در جریان اعتراضات مهرماه 1401 در زاهدان به دست نیروهای سرکوبگر کشته شد.