گزارش سرکوب نوجوانان در ایران

پارسا رضادوست، ۱۷ ساله در جریان اعتراضات با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر در هشتگرد کشته شد.