گزارش سرکوب نوجوانان در ایران

محمد رخشانی، ۱۲ساله اهل منطقه کوثر زاهدان روز جمعه توسط نیروهای پایگاه بسیج کبدانی، تقاطع کوثرو بعثت از ناحیه سر هدف مستقیم گلوله قرار گرفت و‌ کشته شد. جسد این کودک روز دوشنبه ۱۱ مهرماه خانواده اش تحویل گردید.