گزارش سرکوب نوجوانان در ایران

سیدمهدی موسوی، ۱۶ ساله‌ که در اعتراضات روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ شهر زنجان با شلیک نیروهای سرکوبگر کشته شد.