گزارش سرکوب نوجوانان در ایران

امیر مهدی فرخی پور، ۱۷ساله در تاریخ ۷ مهر۱۴۰۱ توسط نیروهای سرکوبگر کشته شد