گزارش سرکوب نوجوانان در ایران

پدرام آذرنوش، 16 ساله در دهدشت توسط نیروهای سرکوبگر کشته شد.