کودکان کولبر

-kulbar

 

در بیشتر مواقع، کار کودک با تصاویری کلیشه‌ای همراه می‌شود که گویای انواع متفاوت و درجات دشواری مختلف این آسیب اجتماعی نیستند. یکی از مصادیق کار کودک که از جمله کارهای مشقت‌بار و خطرناک به حساب می‌آید کولبری ست. بسیاری از کودکان مناطق مرزی ایران از جمله، کردستان، آذربایجان غربی و چند منطقه‌دیگر به دلیل تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی حاکم بر آن منطقه و در نتیجه برای برآوردن نیازهای ابتدایی زندگی، مجبور به کولبری و حمل و نقل بار بین مرزها هستند. برای کودکان کولبر، دوران کودکی مفهومی ناآشنا و دست‌نیافتنی است. آنها در معرض انواع آسیب‌های فیزیکی و روانی قرار دارند و بسیاری از آنها هیچ‌گاه به خانه باز نمی‌گردند.

منبع تصویر: https://financialtribune.com